Jumuah | 20-09-2019  | Masjid-ur-Rahman, Durban North